crazylovely

29 tekstów – auto­rem jest cra­zylo­vely.

Wciąż pat­rzy na mnie i nie pot­ra­fię i nie chcę zro­zumieć dlacze­go to ro­bi.Dlacze­go na każdym kro­ku widzę te je­go ok­ropne oczy, które prze­rażają mnie? 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 stycznia 2011, 17:17

Daw­no nie wie­działam jak to jest mieć złama­ne serce.
Żyłam w pięknej baj­ce, niewie­dzy od tym jak jest naprawde.
Kłam­stwo- to tak bar­dzo boli. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 23 stycznia 2011, 17:51

Jes­teśmy naj­lep­szą parą na świecie, nie można być bliżej niż my.
Lecz w całym tym zamęcie, tak rzad­ko ci mówię, że liczysz się tyl­ko ty... 

myśl
zebrała 5 fiszek • 26 lipca 2010, 14:31

Naj­bar­dziej zaz­droszczę mu te­go, że może wyjść z do­mu późnym wie­czo­rem. Mi nies­te­ty nie jest to dane. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 14 maja 2010, 22:11

To wi­no uderzyło mi do głowy i pochłonęło całą w ciemną otchłań.
Wejście do do­mu późnym wie­czo­rem i spoj­rze­nie oj­ca- bezcenne. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 8 maja 2010, 12:18

Wiem, że to dziwne.
Nig­dy jej nie lu­biłam.A jeśli z nią roz­ma­wiałam, to spo­radycznie i tyl­ko mnie denerwowała.
Ale tak jak dzi­siaj...Ot­warcie, miło i dob­rze nie roz­ma­wiało mi się z nią nigdy.
Może ludzie się zmieniają, a może różne oso­by od­dzielają nas od pew­nych ludzi. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 29 kwietnia 2010, 17:39

Bo umiera mo­je wnętrze za każdym ra­zem
kiedy za­mykam oczy
I wyob­rażam so­bie swo­je życie bez ciebie. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 9 kwietnia 2010, 21:57

Wciąż uczę się op­ty­miz­mu, które­go tak bar­dzo mi brakuje.
Wierzę śle­po w nas i tęsknie każde­go dnia, każdej nocy. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 20 marca 2010, 20:44

Brak nienor­malności jest nap­rawdę przytłaczający. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 18 marca 2010, 12:54

Czas stanąć na naj­lep­szych chwi­lach w życiu.
Wie­cznie się śmiać i mieć na to wszys­tko czas. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 17 marca 2010, 19:54
crazylovely

;)

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

crazylovely

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność